نزنم نمک به زخمی
که همیشگی‌ست ، باری
کـه نه خسته‌ی نخستین ،
نه خراب آخرینم