🌸🍃تنها فرمول خوشحالی این است
كه قدر داشته‌هایت را بدانى
و از آنها لذت ببرى👌

🌺🍃خوشبختی یعنی
رضایت و شکرگزاری

مهم نیست چه داشته باشی یا چقدر
مهم این است که از همانی که داری
راضی و شکرگزار باشى👌
آن‌ وقت ”خوشبختی”