در اردیبهشت
بویِ بهشت می آید!
عطر شکوفه ها و خاکِ باران خورده
هوش از سرِ رهگذرانِ شهر
پرانده!
اردیبهشت
شوخی بردار نیست!
همه را عاشق میکند!

صبح بخیر زندگی❤️