گیرم که
دوست داشتن
دیوانگی باشد
من میبالم به این حس دیوانگی