در آخرين عكسمان
انقدر مرا دوست دارى
كه باورم نمى شود
رفته اى .. !