میشود فقط برای من بمانی!!
بخیل نیستم اما ...
به مردمانی که درخیابان ،به لب های خندانت نگاه میکنند
حسودی میکنم ...
به ساز هایی که دلت را ارام میکنند و لذت میبری ...
یا به هوای سرد پاییزی ،که از ان نفس میگیری حسادت میکنم ...
من بخیل نیستم ...
فقط تورا دوست دارم ...