وقتی تو دل خوشی
همه ی شهر دلخوشند
خوش باش
هم به جای خودت
هم به جای من...