برایش دیوانه شو
چرا که عشقی عاقلانه
هیچ زنی را
افسون نمی کند!!