تبسّمت، نسیم را
به سمت آستانه ی لبخندهایم
آورده است!
تا هر صبح، شورانگیزترین
جریان لحظه هایم باشی ...