در دلــم هستے ،
من اما در دل تو نیستم
در نگاهت عشـق هستم
یا غریبــه؟چیستـم؟
شعرهایم را که یادت هست
در وصف توبود
شعرهایم رابیاور
"تا بگــویم کیستــم"


‌ ‎‌