هرچه می خواهی بگو
دنیاپراز زیبایی است...

غصه ی دنیا مخور چون
آخرش تنهایی است...

عشق راسرلوحه کن
تاپرشودقلبت زعشق....

قصه ی دل را بخوان
چون قصه ای رویایی است...