🍃🌺امروز
برایتان آرزوهای ساده می‌کنم😊

آرزو می‌کنم صبح‌ها
پنجره اتاقت را كه باز مى کنی
آفتاب روی گونه‌ات برقصد🌞

آرزو می‌کنم به کسی که دوستش داری
بگویی دوستت‌دارم❤️

🌹🍃آرزو می‌کنم
با آدم‌های خوب حرف بزنی
و فراموش نکنی كه هیچ وقت
برای بودنِ چیزی که دوست داری باشی
دير نيست👌