سراغ من را از چشم هایت بگیر
همه چیز؛ زیر سر آنهاست
بپرس ؛
چه دیدند در من که تورا
تا بی نهایت؛ خواستنی کرده اند برای دلم..!