من که در تنگ
برای تو تماشا دارم

با چه رویی بنویسم
غم دریا دارم...؟!!