دلم میخواد بیوفتم تو یه رابطه ای که، هر وقت کسی ازم پرسید : چطوری؟
‏بگم :
‏او در بَر و ایام به کام است...