مهم نیست چه بر سرت آمده رفیق!
نگاهی به زندگی ات بینداز.
تنها چیزی که مهم است "قوی شدن" است.
مهم این است که تو دیگر‌ آن آدم ضعیف سابق نیستی.
برای خودت و دلت "خط قرمز" داری.
عقل داری
غرور داری
غرور داری...