عاشق نشوم، دل ندهم؛
پس به چه کوشم؟
جز عشق، دگر بهر چه کار است دل ما؟