چشمانت کجای جهان است؟
که اگر برداری اش از من
بی خانمان ام