پيرمردي خسته از دنياي خود
از ميان كوچه هاي شهر ميگذشت
ياد معشوق و پاكت سيگار او
او نميدانست !!
اين عمر هم ميگذشت؟