گيريم
خنجر حرف تو
بر پهلوی باورها نشست؛
نوشدارويي...
شرابي...
شيوني...
شعري به كارش می‌كنيم؛
دل كه چركين شد ،
چكارش می‌كنيم...؟