لذت آن است
که تو باشی و من باشم
و این حال خوشم را
مدیون تو باشم