❣هر ڪارے ڪردیم و هر شڪلے شدیم، پشت سرمون حرف زدن...

خودمونی شدیم... گفتن جلفه
سر سنگین شدیم... گفتن مغروره
تا خندیدیم... گفتن سبڪه
تا اخم ڪردیم... گفتن خودشو میگیره
ساده شدیم ... گفتن احمقه
تحویل نگرفتیم... گفتن خودشیفته س
خاڪے شدیم... گفتن داره آمار میده
وقتے حرف زدن و جوابشونو دادیم... گفتن دیدے حق با ماست لجش گرفته
وقتے حرف زدن جوابشونو ندادیم... گفتن دیدے حق با ماست لال شده
هرجور شدیم این جماعت بیڪار یه چیزے گفتن...

بعضی از آدمها هیچ وقت احترام گذاشتن به عقاید دیگران را یاد نمیگیرن.
«پس فقط براے خودت زندگے ڪن» 🌹