آتشی زد شب هجرم به دل و جان که مپرس
آن چنان سوختم از آتش هجران که مپرس

گوهرِ عشق که دریا همه ساحل بنمود
آخرم داد چنان تخته به طوفان که مپرس ...!