دلم " آرامش " وارونه می خواهد
یعنی "ش م ا ر ا" ...