تو همان جرعه ی آبی که نشد وقت سحر
بزنم لب به تو و زود اذان را گفتند...