‏به عزیزی گفتم: صبح بخیر
در پاسخم گفت: فرجامت نیک
به وجد آمدم از پاسخش
چه دعایی!
من برای او خیری خواستم
به کوتاهی یک صبح،
و او خیری برای من خواست
به بلندای یک سرنوشت

فرجامتان نیک... 🌹