آن عشق که در پرده بماند
به چه ارزد؟
عشق است و همین لذت اظهار
و دگر هیچ...