قلبم اندازه‌ی پرنده‌ها بود منی که تو را
به وسعت آسمان دوست داشتم...