هر کسی سهمی از این جهان دارد...
سهمِ من از جهان، داشتنِ طُ
نگاهِ طُ و قلبِ طُ است..!