دلــم ، دریــا بِــه دریــا ، از تمـاشـاۍ تـو می گیرد
دِلــم دریاسـت ، امّـا از تمـاشـاۍ تـو مـی گیــرد !!!!!