لمس نفـــس هایـت
ضــــربانـ قلبــــم را

به شـــــماره می انـدازد
تو آرامـ نـفس بکش