کاش به جای حروف الفبا
ماندن را یاد این مردم میدادند