ميخــواهم
آغوشت را به عنوانِ
امن ترین جایِ جهان‎
به ثبت برسـانم