من فقط به جنبه های
خوب انسان ها توجه می کنم...

از آنجایی که خودم
بی عیب و نقص نیستم،

علاقه ای به کشف
خطاهای دیگران ندارم ...