تو از کدام خورشید
آفتاب می نوشی
که گردن کشیده است
طلوع صبح تو را
خورشید عالمتاب