تو آرزوی بلند مني‌
جز برآوردن شدنت ،
خیالی در سر ندارم