شکوه ای نیست ز طوفان حوادث
ما را
دل به دریا زدگان خنده به سیلاب
زنند