اگرکسی امروز اینو بهت نگفته من بهت میگم:

"تو از اونی که فکر میکنی خیلی بهتری"