من به ظلمت گردن نمی‌نهم
جهان را همه در پیراهنِ کوچکِ روشنت
خلاصه کرده‌ام