داشتنت
را بغل گرفتم و دویدم!
کاشکی آدم‌ها، با دور شدن‌شان
دوست داشتن‌شان را هم می‌بردند