مخلوقات عجیبی هستیم
برای گناهان خودمان وکیل هستیم و
برای اشتباه دیگران قاضی ...!