خروس خوان زان دره می چوم به رایه
بیا تی خنده می درده دوایِ
بیا یار جان بیا تی چشم برایم
بیا یار جان زمانه بی وفایه...