آدم
عاشق باشد و
نتواند به کسی بگوید
غم انگیز نیست ؟!