موهایت را بباف ،
بگذار جهان دوباره آرام بگیرد ...!