هر چقدر که دو نفر بیشتر با هم حرف داشته باشند
به همان اندازه آهسته تر در کنار هم راه می‌روند...