رقص کن در عشق جانم
ای حریف مهربان
مطربا دف را بکوب و
نیست بختت غیر از این