تمام آن ها که می روند ،
قبلا یک بار ترک شده اند!
تمام آن ها که مشکوکند
قبلا یک بار متهم شده اند
تمام آن ها که باور نمی کنند
قبلا یک بار
از اعتماد ضربه خورده اند
جهان پر شده از آدم هایی که
بند گذشته ی خود هستند ...