یادمان باشد...
به اندازه شعور و ظرفیت آدمها
باید
تو ظرفشون عشق ریخت...