چشم هایت ،انقلابی بود
که بعد از عشق تو ،
در تاریخ سرنوشت من ،
هرگز آبادم نکرد