شراره غم عشق آتش‌افکن است هنوز
بیا که آتش مهر تو روشن است هنوز